9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Застъпничество и посредничество

Включва следните дейности за застъпничество и посредничество на потребителите относно:

  • дейности за решаване на различни проблеми, свързани с отстояване правото на потребителя за равен достъп до здравеопазване и/или други обществени ресурси – социално-битови, информационни, консултантски;
  • дейности за подкрепа на потребителя да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на наличните правни и административни процедури;
  • дейности за подкрепа на потребителя да отстоява правото си на труд;
  • дейности по преодоляване на стигмата, поставена от обществото на лица, пребивавали в пенитенциарно заведение;
  • дейности за посредничество и съдействие пред институции, имащи отношение към социалната интеграция, образование и професионалната реализация на потребителя;

Files for download