1. Корекционни и ресоциализационни програми – специалистите на СНЦ „Алтруист” разработиха и продължават да разработват и апробират различни програми, целящи позитивиране на социалните умения на лишените от свобода. До момента са разработени 4 програми:

  • „Изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у пълнолетни лица, лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение”;
  • „Изграждане на личностни умения за овладяване на емоциите у пълнолетни лица, лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение”;
  • Арт-терапия за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у лишени от свобода на възраст над 30 години с образователни и психо-социални дефицити, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение;
  • „Програма за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у пълнолетни правонарушители (18 – 25 г.) с история на употреба/злоупотреба с психоактивни вещества, изтърпяващи ефективни наказания в пенитенциарно заведение”;

2. Организиране на курсове за придобиване на професионална квалификация за лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение;

3. Организиране на спортни състезания и културно-масови мероприятия за лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в пенитенциарно заведение;