9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Подкрепа за придобиване на трудови умения

Включва следните дейности за застъпничество и посредничество на потребителите относно:

  • диагностика на индивидуалните ресурси за участие в пазара на труда;
  • дейности за преодоляване на негативната нагласа към упражняването на трудова дейност, а от друга страна за преодоляване стигмата, която  обществото е поставило на всички, пребивавали в пенитенциарно заведение;
  • дейности за позитивиране на разбирането на потребителите за значението на труда в обществото;
  • дейности за повишаване на мотивацията за активно поведение на пазара на труда;
  • дейности за подпомагане на потребителите осъзнато да преминат от групата на икономически неактивните лица към групата на  активно търсещите работа;

Files for download