9010, гр. Варна, ул. "Д-р Иван Басанович" №118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Трудът е право, а не привилегия

Описание на проекта

Наскоро проведено изследване показа, че всички държави-членки на Европейския съюз разпознават групата на лицата, изтърпели наказание лишаване от свобода, като изключително уязвима социална група поради действието на специфични рискове, затрудняващи връщането на тези лица в обществото - по-конкретно с оглед затруднения достъп до трудовия пазар и образование, развиването на личностови умения за социално вграждане, изпълнение на семейни и родителски отговорности и др.

От Затвора-Варна годишно излизат около 750 души - мъже в работоспособна възраст. По-малко от 15% от тях успяват да постъпят на работа. Анкета, направена от специалисти на сдружение „Алтруист“, показа, че основното притеснение на напускащите затвора е дали ще успеят да се реализират на пазара на труда, за да могат да покриват своите и на семействата си елементарни нужди.

Предлаганата инициатива ще даде отговор на въпроса какво е необходимо да се направи, за да се защити конституционното право на труд на лицата, пребивавали в пенитенциарни заведения, да им се даде шанс да изкарват парите си по законосъобразен начин. В рамките на проекта ще се предприемат стъпки за преодоляване на стигмата, поставена от страна на обществото върху тези лица – стигма, която им пречи да постигнат задоволително качество на живот, предпоставка за позитивиране на социалните им умения и прекъсване на криминалното им поведение. Лишени от възможността да работят и за да покрият ежедневните си елементарни потребности, те са принудени да извършат поредно престъпление. От решението на проблема с ограничаване правото на труд на лица, пребивавали в затвора, ще се ползват не само бившите затворници, но и работодателите, които изпитват все по-голяма нужда от работна ръка. Чрез инициативата ще се потърсят и изработят практики, които да доведат до по-бързото връщане и приобщаване на лицата с „нечисто свидетелство за съдимост“ към нормите и ценностите на съвременното общество.

В краткосрочен план чрез инициативата се цели изготвянето на механизъм за преодоляване на дискриминацията, свързана с упражняването на труд от лицата, пребивавали в затвора. В по-дългосрочен план инициативата ще доведе до ползи за цялото общество по два показателя – от една страна ще се намали пенитенциарния рецидив, респективно битовата престъпност, а от друга – ще се задоволи част от нуждата от работна ръка. Немаловажен бонус е фактът, че ще бъде преодоляна дискриминацията и ще бъде защитено конституционното право на труд на тази част от нашето общество.