През 2015 г. за първи път в годишния план за социално отговорно поведение на Държавната комисия по хазарт към Министерството на финансите са предвидени средства за финансиране на проекти на неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза.
„Алтруист” кандидатства с проект „Овладей страстта, излекувай душата си” по дейност „Превенция и лечение на хазартна зависимост”.
С решение Н-45 от 11. 12. 2015 г. Държавната комисия по хазарт определи одобрените проекти. Нашият не просто е един от спечелилите, той  получи най-високата оценка.
На 17-ти декември 2015 г. между Държавната комисия по хазарт и сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист” се сключи договор No Д-17 за финансиране на проект No Н-22 от 02. 11. 2015 г. Проектът ще се осъществява в срок от 12 месеца.