Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АЛРТУИСТ“
обявява
ПРОЦЕДУРА ПО НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ
за Центъра за социална рехабилитация и интеграция
за лица, напуснали пенитенциарни заведения.
Процедурата цели подбор на следните специалисти:
  1. Психолог;
  2. Педагог;
  3. Социален работник;
  4. Счетоводител;
  5. Технически сътрудник;
  6. Поддръжка и охрана;
Документи за кандидатстване:
Подаване на първоначален комплект документи:

1. Мотивационно писмо, в което се описва за каква длъжност се кандидатства и защо;
2. Автобиография - европейски вариант (CV);
3. Копия от документи, удостоверяващи завършено образование и квалификации;
Копия от документи, удостоверяващи опит по специалността или в сферата;
 
Всички  документи  за кандидатстване се подават  в запечатан  плик,  върху който  се изписват трите имена на кандидата и телефон за контакти.
 
Документите  се  подават  между  08:30  и  17:00  часа  от  понеделник  до  петък  в периода от 9 октомври 2017 г. до 16 часа на 27 октомври 2017 г. включително по един от следните два начина:
·    на имейл: altruist@mail.bg
·    на място в ЦСРИ за лица, напуснали пенитенциарни заведения, гр. Варна, ул. „Доктор Басанович“ 118;
 
След тази дата документи не се приемат. Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане не по-късно от 18 часа на 27 октомври 2017 г. Интервютата ще се проведат на 30-ти октомври 2017 г. в сградата на ЦСРИ , гр. Варна, ул. „Доктор Басанович“ 118;.
 
Кандидатите, одобрени за съответните позиции трябва да постъпят на работа от 01-ви ноември 2017 г.  Документите, необходими за сключване на договор са изброени по-долу.
 
Одобрените кандидати ще преминат през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.
 
II.       Необходими документи за сключване на договор:
 
1.   Молба за постъпване на работа;
2.   Копие на лична карта;
3.   Свидетелство за съдимост;
4.   Карта за предварителен медицински преглед или здравна книжка;
5.   Трудова книжка или Осигурителна книжка;
6.   Декларация за конфиденциалност;
  
За допълнителна информация: Албена Кръстева Димова, тел. 0894 360 178;