9010, Varna, ul. D-r Ivan Basanovich 118

0878 300 513

Сдружение с нестопанска цел АЛТРУИСТ

Follow Us

Информиране и консултиране

Включва следните дейности за информиране и консултиране на потребителите относно:

  • различните социални услуги, които може да ползва в Комплекса за предоставяне на социални услуги;
  • дейностите за изследване и разбиране на проблемите и затрудненията, които потребителят среща при постигане на основните цели в своя живот;
  • дейностите, които е наложително да се предприемат с цел преодоляването на проблемите и затрудненията, както и възможните последици от всяко евентуално решение и/или действие;
  • проблемите, които са пряко свързани с правата и задълженията на потребителите;
  • възможностите, които дава социалната система за включване в различни програми за помощ и подкрепа;
  • дейности за предоставяне на адекватна, актуална и подробна информация, която да помогне на потребителя да вземе най-правилното решение за преодоляване на житейската криза, в която е попаднал;